Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmują szkolenia przeciwpożarowe zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Ponadto oferujemy szkolenia dla  pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy.
W ramach tego szkolenia pracownicy zapoznawani są z podstawami wiedzy o zjawiskach fizykochemicznych zachodzących w procesie rozwoju pożaru, zabezpieczenia obiektów przed powstaniem pożarów lub innych zdarzeń, sposobami zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych. Ponadto poznają zasady prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji oraz współpracy ze służbami ratowniczymi spoza zakładu.

W zakresie szkolenia wykorzystujemy wiedzę i wieloletnie doświadczenia zdobyte w czasie służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.