Zgodnie z wymaganiami prawa, w wyznaczonych budynkach należy cyklicznie przeprowadzać praktyczny sprawdzian organizacji i warunków ewakuacji, który powinien w szczególności obejmować sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku pod kątem wymagań techniczno-budowlanych, przestrzegania przez użytkowników obowiązków w zakresie ewakuacji oraz znajomość zasad postępowania w sytuacji powstania zagrożenia.

Oferujemy:

  • Sprawdzenie obiektu pod kątem przygotowania do ewakuacji ludzi, w tym zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • Przygotowanie scenariusza próbnej ewakuacji z przeprowadzeniem próby i jej dokumentacją,
  • Powiadomienie właściwej miejscowo Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień,
  • Opracowywanie planów ewakuacji oraz znakowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w znaki ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych, miejsc lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsc lokalizacji materiałów niebezpiecznych pożarowo, miejsc zakwalifikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, dróg pożarowych, drzwi przeciwpożarowych.